Wykonujemy pomiary odbiorcze, okresowe określone przepisami Ustawy Prawa Budowlanego, które zobowiązują właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych wyposażonych w instalacje elektryczne do okresowego wykonywania przeglądów, oględzin i pomiarów instalacji elektrycznych przez specjalistów elektryków z odpowiednimi uprawnieniami SEP.

Wykonujemy pomiary elektryczne budynków wielokondygnacyjnych, biurowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, hoteli, budynków przemysłowych, hal fabrycznych – zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane oraz normą PN-HD 60364-6:2008.

Dokumentacja pokontrolna zawiera wyniki oględzin i pomiarów oraz protokół potwierdzający wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganymi przepisami i normami przez specjalistę z uprawnieniami SEP.

Zakres wykonywanych pomiarów elektrycznych:

  • Przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej
  • Pomiary wewnętrznych linii zasilających WLZ
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (gniazd, urządzeń, opraw oświetleniowych)
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
  • Przegląd instalacji odgromowej, pomiary rezystancji uziomów
  • Pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
  • Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznej mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych (impedancja pętli zwarcia gniazd i urządzeń, rezystancja izolacji obwodów elektrycznych, pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych)